Fiscal residence documents for Romanian Citizens

Below is the information related to the documents required to declare the fiscal residence for US citizens living abroad: (Romanian)

 

Consulatul General al Romaniei la Los Angeles va trimite informatiile cu privire la stabilirea rezidentei fiscal in afara Romaniei , cu rugamintea de a le difuza in comunitatea romaneasca.

Chestionar privind stabilirea rezidenței fiscale în afara României – Ghid și formulare

Consulatul General al României la Los Angeles vă aduce la cunoștință că, prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice, s-a instituit obligația ca persoanele fizice, cetățeni români, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze și să depună la organul fiscal central competent Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” (click pe link pentru descărcare formular).

Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor fiscale de către persoanele fizice care pleacă din România și se vor depune la organul fiscal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România.

Chestionarele pot fi descăracate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: asistență contribuabili, rubrica: Formulare fiscale și Ghid de completare, se completează în două exemplare și se transmit în una din următoarele modalități:

– la organul fiscal de la adresa de domiciliu din România, prin poștă cu confirmare de primire;

– se depun personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal de la adresa de domiciliu din România;

– electronic, de către contribuabilii care dețin certificat de semnătura electronică sau sunt înregistrați în serviciul Spațiul Privat Virtual.

Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că, persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri completează Chestionarul şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

În conformitate cu prevederile art.336, alineatul 3^1 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale, de către persoanele fizice obligate potrivit Codului fiscal. Această sancțiune se va aplica pentru faptele săvârșite după data de 1 ianuarie 2018.

            În vederea informării contribuabililor cu privire la obligația de depunere a chestionarelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site „Ghidul pentru stabilirea rezidenței fiscale„. Pentru mai multe informații, se poate accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf.

Având în vedere numărul mare de cetățeni români care se află în situația de a fi plecaţi din țară pe o perioadă mai mare de 183 de zile, vă adresăm rugămintea de a promova informațiile de mai sus în comunitatea românească